Algemene voorwaarden

Particulier? Download de geldende algemene voorwaarden voor particulieren via de onderstaande knop: 

Zakelijke markt? Download de geldende algemene voorwaarden voor de zakelijke markt via de onderstaande knop:

Aanvullende voorwaarden

Aanvaarding algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en gebruik van de website www.maxsmobility.nl (de “Website”). Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze Website houdt automatisch aanvaarding van de algemene voorwaarden door de gebruiker in. 

De Website wordt beheerd door MAX’S Mobility B.V.. (hierna: “MAX’S Mobility”). MAX’S Mobility houdt zich het recht voor om zowel deze Website als de algemene voorwaarden die op het gebruik van deze Website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzingen en/of te vervangen. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig om kennis te nemen van eventuele aanpassingen of wijzigingen. 

Informatie op de website

MAX’S Mobility spant zich in de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden echter voorbehouden. Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. MAX’S Mobility sluit elke aansprakelijkheid uit voor op de Website verstrekte informatie en ieder gebruik van de Website. 

Informatie op de Website kan verwijzingen bevatten naar producten of diensten die enkel in Nederland kunnen worden geleverd of worden uitgevoerd. Gebruikers van de Website buiten Nederland worden geadviseerd om contact op te nemen met MAX’S Mobility Service Centre. 

De informatie op de Website, zowel woord als beeld en geluid, is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder de schriftelijke toestemming van MAX’S Mobility. Het aanbrengen van wijzigingen op de Website is uitsluitend toegestaan met toestemming van MAX’S Mobility. 

Beschikbaarheid en gebruik website

MAX’S Mobility spant zich in om deze Website beschikbaar te houden maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid van de Website.  

MAX’S Mobility is niet aansprakelijk voor enige schade voor de gebruiker of derden welke voortvloeit uit het gebruik van de Website. 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, software en de vormgeving van de Website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan MAX’S Mobility. 

Hyperlinks

MAX’S Mobility is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die mogelijk vanuit deze Website kunnen worden bezocht. MAX’S Mobility aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van informatie op externe websites. 

Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Website worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. 

Aanvragen via onze website

Om jouw verzoek om informatie (Contact, brochure, proefrit, etc.) via deze site te kunnen verwerken, moeten wij jouw persoonsgegevens verwerken, zoals je naam, emailadres en dergelijke. MAX’S Mobility heeft de nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afstemming van onze content en diensten op jouw individuele mobiliteitsbehoeften, voor marktonderzoek, voor het traceren van verkoopgegevens en om je op de hoogte te houden van voor jou relevante informatie over MAX’S mobility en onze vestigingen. De door jouw verstrekte persoonlijke gegevens kunnen verder worden gebruikt door MAX’S Mobility gelieerde ondernemingen. MAX’S Mobility zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw expliciete toestemming, tenzij MAX’S Mobility hiertoe op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak verplicht is.