dISCLAIMER

Disclaimer voor maxsmobility.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van maxsmobility.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door MAX’S Mobility Centre. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MAX’S Mobility Centre te mogen claimen of te veronderstellen.

MAX’S Mobility Centre streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. MAX’S Mobility Centre aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Commentaar, vragen of suggesties?

Houd er rekening mee dat ongevraagde suggesties, ideeën of andere informatie als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en dat er geen eigendomsrechten kunnen worden geclaimd. Door informatie of materiaal te verstrekken, verleent u MAX’S Mobility Centre een onbeperkt en onherroepelijk recht om dergelijke informatie of materialen te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, over te dragen en te verspreiden, en u stemt ermee in dat MAX’S Mobility Centre alle ideeën, concepten of technieken mag gebruiken die u ons verstrekt voor welk doel dan ook.

Intellectueel eigendom

Alle software die beschikbaar of downloadbaar is op deze website (de “Software”) is het intellectuele eigendom van MAX’S Mobility Centre en/of haar partners/leveranciers.

Het gebruik van de Software is onderworpen aan de voorwaarden van elke licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software hoort of er deel van uitmaakt (“Licentieovereenkomst”). Tenzij anders bepaald in de Licentieovereenkomst, mag de Software alleen worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers. Elke reproductie of herverdeling van de Software in strijd met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst kan worden onderworpen aan civiele of strafrechtelijke vervolging.

Niettegenstaande het voorgaande, is het kopiëren of reproduceren van de software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herverdeling uitdrukkelijk verboden.

De software wordt uitsluitend gegarandeerd in overeenstemming met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Behoudens de garantie onder de Licentieovereenkomst, wijst MAX’S Mobility Centre hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software af, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van maxsmobility.nl op deze pagina.